آموزش اسکی آلپاین-تكنيك اسكي آلپاين

fiogf49gjkf0d

فصل 3 : تكنيك اسكي آلپاين

مقدماتي
متوسطه
پيشرفته

تكنيك اسكي آلپاين : مرحله مقدماتي

آشنايي با وسايل اسكي و عادت به آنها
شوس راست
حركت هشت يا شاس نژ
پيچ هشت (پيچ شاس نژ)
شوس كج (تراورسه) 

محل تمرين

به منظور آشنا شدن نوآموز با وسايل و ساز و برگ اسكي و عادت كردن به آنها و نيز انجام حركات مقدماتي انتخاب محل بسيار اهميت دارد. بايد محلي را براي تمرين انتخاب كنيد كه نسبتاً مسطح و داراي پستي و بلنديهاي بسيار ملايم باشد. 

سطح مطلوب اجراي حركتها

1 – ابتدا نوآموز بايد با وسايل اسكي آشنا شود و به اسكيها، چوبدستها و كفشهاي اسكي عادت كند.
2 – نوآموز بايد ياد بگيرد كه چگونه با لوازم اسكي راه برود و همچنين از شيبهاي ملايم از پهلو و يا با صعود پله اي بالا برود.
3 – نوآموز بايد با سرخوردن، لبه دادن، چرخيدن، وزن دار كردن و سبك كردن اسكيها نيز آشنا شود و در عين حال با دماي طبيعي كه قرار است در آنجا اسكي كند وفق پيدا كند. 

 هدف از تمرينات

1- حفظ تعادل در روي زمين تقريباً مسطح
2- بالا رفتن از شيبهاي ملايم با صعود پله اي ياگام به پهلو

 تمرينات

تمرينات اين مرحله به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف) كنترل وسايل و بستن اسكيها
نوآموز بايد نحوه به پا كردن اسكيها، آزاد كردن فيكساسيون (فيكس) و در دست گرفتن جوبدستها را ياد بگيرد و تمرين كند. مربي صحت عمل فيكس را كنترل مي كند.

ب) تمرينات درجا
1 – زانوها را به سمت جلو و به طرفين فشار دهيد (خم كنيد) و سپس راست كنيد.
2 – اسكيها را به ترتيب يك بار با پاي راست و بار ديگر با پاي چپ بلند كنيد.
3 – اسكيها را به روي برف به آرامي جلو و عقب ببريد، سپس اين حركت را سريعتر و سريعتر كنيد.
4 – با تكيه بر چوبدستها و با بلندكردن انتهاي اسكيها پرشهاي كوتاه بكنيد، سپس با بلند كردن هر دو اسكي پرشهاي كوتاه بكنيد.

ج) تمرينات د رحال حركت :
1 – يك علامت روي برف بگذاريد و يكبار با يك اسكي و بار ديگر با هر دو اسكي به دور آن بچرخيد.
2 – با استفاده از چوبدستها و سپس بدون استفاده از آنها راهپيمايي كنيد و بكوشيد كه بين حركت دستها و پاها هماهنگي برقرار باشد.
3 – با اسكيها در مسير مستقيم راه برويد. طول گامها را كم و زياد كنيد سرعت را نيز تغيير دهيد.
4 – با سردادن اسكيها به سمت جلو در يك مسير مستقيم حركت كنيد.
5 – با برداشتن گامهاي كوتاه در يك مسير دايره اي و سپس مارپيچ شكل حركت كنيد.
6 – در حالي كه زانوها را تا حد امكان به جلو خم كرده ايد شروع به راه رفتن كنيد. (مثل راه رفتن كوتوله ها)
7 – نوك اسكيها را روي يك نقطه ثابت نگه داريد و با جابجا كردن دم اسكيها 360 درجه بچرخيد (دايره كامل) سپس انتهاي اسكيها را روي يك نقطه ثابت نگه داريد و با جابجا كردن سراسكيها 360 درجه بچرخيد. اين دو حركت را از هر دو طرف تمرين كنيد. به اين كار چرخش ستاره اي مي گويند.
1 – در مسيري با پستي و بلنديهاي ملايم راهپيمايي كنيد.
2 – بدون استفاده از چوبدستها راه برويد و دستها را به شدت به نوسان درآوريد.
3 – از هردو چوبدست همزمان استفاده كنيد و خود را به جلو هل بدهيد.
4 – به نوآموز ياد بدهيد كه پس از زمين افتادن چگونه بلند شود.

بلند شدن از زمين

زمين خوردن را هرگز تمرين نكنيد چون خطر آفرين است.
شخصي كه زمين افتاده ابتدا بايد اسكيها را به حالت موازي و افقي درآورده و آنها را نزديك هم و در پايين بدن قرار دهد. سپس جوبدستها را نزديك به باسن و در بالاي اسكي كوه قرار داده با تكيه بر آنها از زمين بلند شويد. 

 اشكالات متداول

1 – لوازم اسكي نامناسب و حتي غيرقابل استفاده هستند.
2 – نوآموز قادر به استفاده و نگه داشتن درست چوبدست نيست
3 – حركت هاي پا و دست ناهماهنگ هستند.
4 – نوآموز نمي تواند تعادل خود را حفظ كند. 

 رفع اشكالات

1 – ابتدا بايد به نوآموز ياد داد كه چگونه كفش خود را اندازه كند. مربي بايد راهنمايي هاي كافي و كامل را براي خريد و يا اجازه لوازم اسكي به او بدهد.
2 – بدون استفاده از چوبدستها راه برويد و دستها را به شدت به نوسان درآوريد.
3 – از هر دو چوبدست همزمان استفاده كنيد و خود را به جلو هل بدهيد.
4 – به نوآموز ياد بدهيد كه پس از زمين افتادن چگونه بلند شود. 

بازي با اسكيها

انجام بعضي از حركات كه جنبه بازي دارد از نظر آموزشي حائز اهميت بسيار است و سبب مي شود نوآموزان كمتر احساس خستگي كنند. آنان در ضمن بازي حركاتي مي كنند كه باعث تسلط بيشتر بر وسايلشان مي شود.
اين نوع بازيها بيشتر براي بچه ها و نوآموزان خردسال است زيرا آموزش اسكي به اين افراد به صورت كلاسيك مشكل و كسالت آور است. لذا با انجام بازيهاي مختلف مثل توپ بازي، گرگم به هوا، مسابقه دو با اسكي بدون چوبدست و غيره، ضمن آنكه خردسالان را برسر شوق مي آورد و لذت مي برند با وسايل و ساز و برگ اسكي نيزآشنا و مانوس مي شوند. 

توصيه هاي آموزشي

تمرينات بايد با حفظ اصول ايمني انجام گيرد. تلفيق اصول صحيح قرار گرفتن در شرايط گوناگون (سرخوردن، لبه دادن) بايد آموزش داده شود. بدين ترتيب نوآموز متوجه موارد زير مي شود:

1 – اگر وزن بيشتري روي عقب اسكيها باشد، سرخوردن و پيچ زدن با حالتي كه وزن روي جلوي اسكيها است تفاوت دارد.
2 – اسكي اي كه لبه دار باشد بهتر هدايت مي شود.
3 – اسكي اي كه هنگام اعمال نيرو بر روي لبه نباشد براحتي از كنترل خارج مي شود. 4 – با كاهش وزن روي يك اسكي، بر ديگر اسكي به همان نسبت وزن بيشتري قرار خواهد گرفت.
5 – هنگام تغيير مسير دادن، اسكيها روي لبه قرار مي گيرند.
بتدريج بايد سرعت را در تمرينات افزايش داد و سرخوردن را در شيبهاي تندتر ادامه داد. مسلم است كه شاگردان مستعدتر اين مراحل را سريعتر طي خواهند كرد.

لغات مورد استفاده 

فيكساسيون binding
چوبدست pole
سرخوردن gilding
لبه گرفتن edinig
لبه edge
وزن دار كردن weight
بي وزن كردن unweight
چرخيدن turn

 مرحله مقدماتي : شوس راست

منظور از شوس راست سرخوردن مستقيم و از روبرو در خط شيب است.
محل تمرين : پيست مخصوص اين تمرين بايد داراي شروعي تخت، سپس شيبي ملايم و در پايان يك سربالايي بسيار ملايم (شيب منفي) باشد طوري كه نوآموز اطمينان كامل داشته باشد كه در انتهاي مسير بدون هيچ خطري توقف خواهد كرد. 

سطح مطلوب اجراي حركت

1 – افزايش اتكاء به نفس كه با تعادل بهتر و هدايت اسكيها حاصل مي شود
2 – درك چگونگي توزيع درست وزن بر روي اسكيها

 هدف از تمرينات

1 - حفظ تعادل در حين سرخوردن
2 – داشتن انعطاف و حركت خوب زانوها و كمر
3 – حفظ تعادل عرضي و طولي در حين سرخوردن