آموزش اسكي آلپاين- مرحله متوسطه

fiogf49gjkf0d

آموزش اسكي آلپاين- مرحله متوسطه

دراپاژ
چوبدست زدن : سطح متوسط
استم سرنده
پيچ موازي پايه

مرحله متوسطه : دراپاژ

گاهي اوقات شاگرد احساس مي كند كه هنگام شوس كج اسكي سمت دره اش به راحتي از پهلو به پايين سر مي خورد. حال اگر هر دو اسكي از پهلو به پايين سربخورند اين حالت را دراپاژ مي گويند. 

محل تمرين

شيب متوسط كه انتهاي آن مسطح است.
سطح مطلوب اجراي حركت
شاگرد بايد بتواند با پاهاي باز و با كنترل از پهلو به پايين سرخورده و با اسكيهاي موازي تقريباً يك پيچ به سمت كوه بزند. 

هدف از تمرينات

درحين انجام حركتهاي به بالا، به پايين و به طرفين تعادل داشته باشد. هر دو اسكي را با زدن يك پيچ ملايم به سمت كوه هدايت كند. 

سازماندهي تمرين

بهتر است شاگردان تمرينات را تك تك انجام دهند. 

تكنيك :

1 – با حالت پايه شوس كج را شروع كنيد و سپس با آزاد كردن لبه ها دراپاژ را آغاز نماييد.
2 – دراپاژ را با يك حركت لبه گيري فعال به پايان برسانيد و سپس به سمت كوه پيچي بزنيد. 

تمرينات

تمرينات درجا :

1 – مچ و زانوها را با حفظ تعادل روي اسكي دره اي بطور همزمان خم و راست كنيد.
2 – در پايين دست شاگرد بايستيد و به او در حفظ تعادل و آزاد كردن لبه ها كمك كنيد. 

 تمرينات درحال حركت:

1- عقب و جلو بردن اسكيها: اسكيها را عقب و جلو ببريد و در عين حال از پهلو به سمت پايين سر بخوريد.
2 – در حال شوس كج با شاس نژ، اسكي كوهي را به سمت اسكي دره اي بسرانيد و آنها را موازي كنيد و بدين ترتيب دراپاژ را آغاز كنيد. با استفاده از پاها و ساقها پيچ سمت كوه بزنيد.
3 – رقص برگ (سرخوردن از پهلو به جلو و عقب) : با استفاده از حركات جلو و عقب و اندكي حركت عرضي مفاصل مچ و زانو به جلو / پايين و بعد به عقب / پايين سر بخوريد. 

 اشكالات متداول

الف) لبه ها آزاد نمي شوند.
ب) چرخش باسن وجود دارد.
پ ) شاگرد فقط شوس كج مي كند و دراپاژ نمي كند. 

رفع اشكالات

الف) يك شيب نسبتاً تند و كوتاه را انتخاب كنيد. دستها را روي زانوها قرار دهيد و آنها را كمي به سمت دره خم كنيد.
ب) 1 – دست سمت دره را روي كمر و دست سمت كوه را جلو نگهداريد
2 – زانوها و مچ ها را صاف كنيد تا لبه هاي هر دو اسكي آزاد شوند. در اين حالت بالاتنه بايد آرام باقي بماند.
3 – وزن بيشتري بر روي اسكي دره بگذاريد.دست سمت دره شاگرد را بگيريد و او را هدايت كنيد.
پ) روي حالت تعادلي شاگرد در حالي كه ساق پا به زبانه كفش چسبيده و باسن در خط عمود بر پاها قرار دارد كار كنيد 

لغات مورد استفاده

دراپاژ       sideslip
آزاد كردن  release
رقص    falling leaf
سراندان اسكي به جلو وعقب  ski shuffling
تعادل  balance
هدايت پيچ