دانستنی های لازم درباره ورزش اسکي

fiogf49gjkf0d

 

دانستنی های لازم درباره ورزش اسکي

بمنظور آشنا شدن نوآموز با وسايل و عادت کردن به آنها ، انجام حرکات مقدماتي و انتخاب محل بسيار اهميت دارد.

در ابتدا نوآموز بايد با وسايل اسکي آشنا شود و به اسکيها، چوبدستها و کفشهاي اسکي عادت کند. در ضمن بايد با سُرخوردن، لبه دادن، چرخيدن ، وزن دار کردن و سبک کردن اسکيها نيز آشنا شوند و در عين حال با دماي محيطي که قرار است در آنجا اسکي کند وفق پيدا کند.

تمرينات

تمرينات مرحله مقدماتي به سه دسته تقسيم مي شوند :
الف) کنترل وسايل و بستن اسکيها
ب ) تمرينات در جا
پ ) تمرينات در حال حرکت

بلند شدن از زمين

شخصي که زمين افتاده بايد ابتدا اسکيها را به حالت موازي و افقي درآورده  و آنها را نزديک و در پايين بدن قرار دهد. سپس چوبدستها را نزديک باسن و در بالاي اسکي کوه قرار داده و با تکيه بر آنها از زمين بلند شود.
 
چند نکته :
 - اگر وزن بيشتري روي عقب اسکيها باشد ، سر خوردن و پيچ زدن با حالتي که وزن روي جلوي اسکبها باشد تفاوت دارد.
- اسکي اي که لبه دار باشد، بهتر هدايت مي شود.
- اسکي اي که هنگام اعمال نيرو لبه نداشته براحتي از کنترل خارج مي شود.
- با کاهش وزن روي يک اسکي، بر ديگر اسکي به همان نسبت وزن بيشتري قرار خواهد گرفت.
- هنگام تغيير مسير دادن، اسکيها روي لبه قرار مي گيرند.

شوس راست

منظور از شوس راست سرخوردن مستقيم و از روبرو در خط شيب است.
اسکيها به موازات يکديگر قرار دارند، نوک اسکيها در يک خط هستند. فاصله لبه هاي بيروني اسکيها از يکديگر تقريبا به اندازه عرض باسن است . وزن بطور مساوي روي هر دو اسکي تقسيم مي شود. بايد سعي کرد که وزن بر روي تمامي کف پاها قرار بگيرد. مچ پاها و زانوها خم هستند و قسمت بالاتنه نيز از ناحيه کمر به جلو خم مي شود. دستها اندکي از بدن دور و آرنجها کمي خم هستند. دستها حدوداً تا زير کمر بالا مي آيند و بايد در ميدان ديد قرار داشته باشند. چوبدستها موازي هم هستند و نوکشان رو به عقب است.
نگاه بايد مستقيما به جلو باشد.

تمرينات

الف) بالا رفتن از سربالايي
       1- صعود پله اي راست
       2- صعود پله اي مورب
       3- صعود جناغي ( به شکل 7 )
ب ) تمرينات تعادلي طولي ( جلو وعقب ) در حال شوس راست
پ ) تمرينات تعادلي عرضي ( چپ و راست ) در حال شوس راست

چند نکته :
هنگام شتاب گرفتن، اسکيها و پاها به سمت جلو حرکت مي کنند و بالا تنه کمي به عقب متمايل مي شود. به همين سبب بايد قبل از شتاب گرفتن، مفاصل مچ، زانو و کمر زا خم کنيم.
هنگام کاهش سرعت ( ترمز کردن ) ابتدا اسکيها و پاها مي ايستند و بالا تنه به سبب نيروي حرکت ( اينرسي ) به جلو ادامه حرکت مي دهد، به همين سبب براي جلوگيري از ادامه حرکت بالاتنه به جلو بايد قبل از ترمز، مفاصل مچ، زانو و کمر را راست کنيم.

حرکت 8 (شاس نژ)

هنگام شوس راست هم گاهي دم اسکيها ناخودآگاه کمي از هم باز مي شوند. حال اينکار را بايد آگاهانه انجام دهيم تا اسکيها با تکيه بر لبه هاي داخلي تغيير جهت پيدا کنند.
در اين حرکت دم اسکيها از هم دور و سر اسکيها  بهم نزديک هستند به نحوي که سر اسکيها حدودا 10 تا 15 سانتيمتر از هم فاصله دارند. اسکيها بر روي لبه هاي داخلي قرار دارند. بايد مچ پاها و همچنين زانوها را  با فشار به سمت داخل و جلو خم کنيد. حالت بالاتنه، دستها و چوبدستها شبيه به حالت شوس راست هستند.
براي اجراي حرکت به حالت شوس راست حرکت کنيد. سپس دم اسکيها را بطور همزمان بطرف خارج فشار دهيد تا اسکيها حالت 8 را نخود بگيرند. پس از اينکه اسکيها به حالت مورد نظر در آمدند بر روي لبه هاي داخلي سر بخوريد تا به انتهاي مسير برسيد..

تمرينات

الف ) باز کردن دم اسکيها را در جا تمرين کنيد :
       1- با برداشتن و گذاشتن يک اسکي به حالت 8 درآييد.
       2- با پراندن دم اسکيها آنها را در وضعيت 8 قرار دهيد.
       3- دم اسکيها را با فشار شديد بر پاشنه ها باز کنيد و در وضعيت 8 قرار دهيد.
ب ) با حالت شوس راست حرکت کنيد و در انتهاي مسير که شيب کم مي شود 8 کنيد.
پ ) بدون چوبدست  به حالت 8 حرکت کنيد و دستها را به کمر و يا  روي زانوها قرار دهيد.

 پيچ 8 ( پيچ شاس نژ )

با اعمال فشار روي يکي از اسکيها و دادن لبه بيشتر به آن ، اسکي شروع به پيچيدن مي کند. اگر اين اسکي، اسکي راست باشد پيچ به سمت چپ زده مي شود و اگر اين اسکي، اسکي چپ باشد، پيچ به سمت راست زده مي شود. به اسکي اي که چرخش ايجاد کرده و در خارج قوس پيچ  قرار گرفته، اسکي خارج و اسکي درون قوس پيچ را اسکي داخلي مي گويند. براي انتقال وزن از يک اسکي به اسکي ديگر در پيچهاي پشت سر هم، بايد اسکي بيرون پيچ هميشه به خوبي لبه داده شود.

 - با برداشتن و گذاشتن يک اسکي به حالت 8 درآييد. سپس اين کار را با اسکي ديگر بکنيد.
 - با پراندن دم اسکيها آنها را در وضعيت 8 قرار دهيد.
 - با حالت شوس راست حرکت کنيد و در انتهاي مسير که شيب کم مي شود  8 کنيد.
 - عرض پيست را به حالت 8 طي کنيد.

 شوس کج ( تراورسه )

هنگام پيچ زدن 8 اسکي باز غالبا نسبت به شيب بصورت مورب حرکت نمي کند . شوس کج زيربناي حرکت در سطوح  پر شيب است .
با پاهاي موازي باز حرکت انجام مي شود. اسکي کوه تقريبا به اندازه نصف طول کفش جلوتر از اسکي دره است .زانوها خم هستند و در جهت کوه به آنها فشار وارد مي شود. بالاتنه بطرف دره خم مي شود و از ناحيه کمر زاويه اي تشکيل مي گردد. شانه، سينه و بطور کلي جلوي بدن تا اندازه اي ( تقريبا با زاويه 45 درجه )رو به دره است. دستها در محدوده ديد قرار مي گيرند. آرنجها اندکي خم و بازوها کمي از بدن دور هستند و انتهاي چوبدستها رو به عقب است .

تمرينات

الف) وضعيت اصلي بدن و اسکيها در شوس کج را در حال توقف تمرين کنيد.
ب ) با حالت شوس کج عرض پيست را بپيماييد و در پايان توقف کنيد
پ ) در حين شوس کج زانوها را خم و راست کنيد.