آموزش اسكي آلپاين -مسؤوليتهاي اسكي باز

fiogf49gjkf0d

اسكي باز مانند راننده اي است كه بر روي جاده اي به نام پيست اسكي هاي خود را مي راند. بنابراين بايد نسبت به محيط اطراف خود و سايرين اسكي بازان احساس مسؤوليت كند.

متأسفانه هنوز هم بر روي پيست هاي ما اسكي بازان و اسنوبور درهايي هستند كه به سبب عدم آگاهي از مسؤوليت هاي خود براي خود و ديگران خطر و حادثه مي آفرينند.
لذا قبل از هر آموزش تكنيكي بايد به شاگردان موارد زير را ياد داد تا با مسؤوليتها و حقوق خود روي پيست آشنا شوند.

1- اسكي باز بايد هميشه كنترل اسكي خود را داشته و قادر باشد به موقع براي جلوگيري از برخورد با ديگر اسكي بازان و يا موانع ديگر اسكي خود را كنترل و ترمز كند.

2 – اسكي بازاني كه در جلوي شما هستند حق تقدم دارند و بايد به آنها اجازه عبور دهيد.

3 – در مسير اسكي بازان نبايد سد راه شويد و بايد راه را براي ديگر اسكي بازان سريعاً باز كنيد. در نقاط كور توقف نكنيد. اسكي بازاني كه از بالا مي آيند بايد بتوانند شما را ببينند.

4 – موقع شروع به حركت در پائين يا ورود به پيست جديد حتماً مواظب بالا دست خود باشيد و اسكي بازان بالا دستي را به نحو مقتضي مطلع كنيد.

5 – اسكي هايتان بايد حتماً مجهز به ترمز باشند( بند اطمينان و يا استوپر Stopper).

6 – به تمام علائم هشدار دهنده و خطر توجه كنيد.

7 – قبل از استفاده از هر بالابري شناخت كافي از آن بدست آوريد. همچنين بايد بتوانيد و بدانيد چگونه سوار و يا پياده شويد.