بخش جمع آوری اطلاعات آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

fiogf49gjkf0d

بخش جمع آوری اطلاعات آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

-         جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پرونده‌های نرم‌افزاری پزشکی ورزشکاران

-         برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف مرکز

-         جمع‌آوری اطلاعات و گزارش عملکرد بخش‌های مختلف و ارائه آن به مدیر مرکز

-         قراردادن اخبار و اطلاعات مربوط به مرکز در سایت آکادمی ملی المپیک

-         مرور سیستم‌های موجود در مرکز (دستی و نرم‌افزاری)

-         کنترل و ارتباطات (سایپرنتیک)

-         تعیین هدفمندی‌ها و متغیرها و پارامترهای سیستمی و روش‌های پیمایشی

-         تجزیه و تحلیل در عوامل حیاتی موفقیت مرکز

-         تهیه نمودارهای جریان اطلاعات سیستمی و تعیین نیازها و منابع اطلاعاتی

-         تحلیل عوامل انسانی در سیستم و تحلیل سیستم‌ها

-         طراحی پروژه‌ها و معیارهای ارزیابی پروژه‌ها

-         ایجاد شبکه روش مسیر بحرانی (CPM)

-         مستندسازی سیستم

-         ایجاد بانک اطلاعاتی و مدلسازی سیستمی و تهیه نرم‌افزارها

-         برنامه‌ریزی استقرار سیستمی

-         تهیه جدول زمان‌بندی شده و برنامه‌ریزی کار، زمان و هزینه

-         طراحی سیستم کنترل و گزارش‌گیری

-         کنترل و نگهداری سیستم

-         بکارگیری انواع روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت پروژه‌ها

-         تهیه دیکشنری سیستم (دیکشنری داده‌ها)