سمینارها و گردهمایی و جلسات پیشنهادی انجمن اسکیت سرعت استان تهران

سمینارها و گردهمایی و جلسات  پیشنهادی انجمن اسکیت سرعت استان تهران

 

ردیف

شرح فعالیت

جنسیت

زمان

مکان

آقایان

بانوان

1

اولین جلسه هم اندیشی مربیان و داوران و کارشناسان اسکیت سرعت

*

*

فروردین

میزبان

2

اولین کارگاه بازآموزی داوری اسکیت سرعت استان تهران

*

*

خرداد

میزبان

3

اولین کارگاه بازآموزی مربیان اسکیت سرعت استان تهران

*

*

مرداد

میزبان

4

دومین جلسه هم اندیشی مربیان و داوران وکارشناسان اسکیت سرعت

*

*

مرداد

میزبان

5

دومین کارگاه بازآموزی داوری اسکیت سرعت استان تهران

*

*

شهریور

میزبان

6

اولین گردهمایی مربیان و داوران وکارشناسان اسکیت سرعت وبررسی عملکرد شش ماهه اول

*

*

شهریور

میزبان

7

دومین کارگاه بازآموزی مربیان اسکیت سرعت استان تهران

*

*

مهر

میزبان

8

سومین جلسه هم اندیشی مربیان و داوران وکارشناسان اسکیت سرعت

*

*

آبان

میزبان

9

سومین کارگاه بازآموزی داوری اسکیت سرعت استان تهران

*

*

آذر

میزبان

10

سومین کارگاه بازآموزی مربیان اسکیت سرعت استان تهران

*

*

دی

میزبان

11

دومین گردهمایی مربیان و داوران وکارشناسان اسکیت سرعت وبررسی عملکرد شش ماهه دوم

*

*

بهمن / اسفند

میزبان