دستورالعمل اجرای مسابقات آمادگی جسمانی

دستورالعمل اجرای مسابقات آمادگی جسمانی


 

دستور العمل اجراي مسابقات
دستجات آزاد آمادگي جسماني عمومي

مسابقات در 7 زير گروه سني به شرح زير برگزار مي‌شود:

-          گروه سني اول (24-20 سال)                              متولدين سال (1369-1365)
-          گروه سني دوم (29-25 سال)                             متولدين سال (1364-1360)
-         
گروه سني سوم (34-30 سال)                           متولدين سال (1359-1355)
-         
گروه سني چهارم (39-35 سال)                          متولدين سال (1354-1350)
-         
گروه سني پنجم (44-40 سال)                            متولدين سال (1349-1345)
-         
گروه سني ششم (49-45 سال)                         متولدين سال (1344-1349)
-          گروه سني هفتم (50 سال به بالا)                      متولدين سال 1343 به پايين

تذکر: تعداد شركت كننده در هر رده سني 1 نفر مي باشد.

مسابقات در دو ماده زير انجام مي گردد:
1.      
آزمون ايستگاهي
2.      
آزمون دوي 540 متر
ا

آزمون ايستگاهي
شامل يك آزمون با بخش هاي زير مي باشد :

الف) پرش يك پا در دايره هاي به قطر 60 سانتي متر
در اين بخش تعداد 9 حلقه قرار دارد كه ورزشكار مي بايست ابتدا با پاي راست اقدام به گام برداشتن در حلقه اول نموده سپس پاي چپ در حلقه دوم و الي آخر با قرار گرفتن پاي راست در حلقه نهم پس از عبور از پرچم گوشه زمين به سمت ايستگاه دوم مي رود.

خطاها: حركت دادن حلقه ها يا قرار گرفتن پاها بر روي حلقه ها، موجب اضافه شدن زمان نيم ثانيه (5/0 ثانيه) به ركورد كلي فرد مي گردد.

ب) پرش از روي مانع
در اين بخش تعداد 3 عدد مانع با فاصله 3 متر از يكديگر قرار دارد (ارتفاع مانع ها براي آقايان 50 سانتي متر و در بخش خانم‌ها 40 سانتي متر مي باشد) كه ورزشكار مي بايست با پرش از روي اين مانع ها و عبور از پرچم ميانه زمين به سمت ايستگاه بعدي برود.

خطاها: جابجايي و افتادن مانع ها موجب اضافه شدن زمان نيم ثانيه (5/0 ثانيه) به ركورد كلي فرد مي گردد.

ج)‌ حركت بين مخروطي ها
در اين بخش تعداد 5 مخروطي يا مانع هاي پليسي بلند مي باشد كه ورزشكار مي بايست از سمت راست مخروطي اول شروع به دويدن كرده، از سمت چپ مخروطي دوم حركت كرده و الي آخر از سمت راست مخروطي آخر به سمت پرچم ميانه زمين حركت نمايد. فاصله طولي مخروطي ها از يكديگر 2 متر و فاصله عرضي هر مانع از خط طولي زمين 1 متر مي باشد.

خطاها: جابجايي و افتادن مانع ها موجب اضافه شدن زمان نيم ثانيه (5/0 ثانيه) به ركورد كلي فرد مي گردد. ولي در صورت اشتباه حركت كردن بين مخروطي ها‌،‌ جريمه برگشت و اصلاح مسير به شخص داده مي شود.

د) بخش آخر آزمون ايستگاهي جابجا كردن دو وزنه مي باشد
در اين بخش وزنه مخصوص آقايان دو وزنه 3 كيلويي و براي خانم ها دو وزنه 2 كيلويي مي باشد.
ورزشكار وزنه ها را از محل خود برداشته و به طرف محل دوم در انتهاي خط مي رود و آنها را در محل دوم قرار د اده و با عبور از پرچم با تمام توان از خط پايان عبور مي كند. مسافت طي شده توسط ورزشكار 7 متر مي باشد.

خطاها: پرت كردن وزنه ها موجب اضافه شدن زمان نيم ثانيه (5/0 ثانيه) به ركورد كلي فرد مي گردد.

تذكر: ورزشكار مي بايست اين بخش ها را پشت سر هم انجام دهد و زمان كلي به دست آمده توسط او ملاك ارزيابي مي باشد.

ا

آزمون دوي 540 متر

اين آزمون در داخل سالن دور زمين واليبال انجام مي شود و ورزشكار مي بايست تعداد 10 دور از پشت موانع عبور كرده و زمان وي محاسبه مي گردد.

خطاها: جابجايي و افتادن مانع ها، همچنين عبور نكردن از پشت موانع موجب اضافه شدن زمان نيم ثانيه (5/0 ثانيه)  به ركورد كلي فرد مي گردد.