آموزش اسكي آلپاين-چوبدست زدن

fiogf49gjkf0d

آموزش اسكي آلپاين-چوبدست زدن


مرحله متوسطه – چوبدست زدن

از چوبدستها براي كمك به تعادل، ريتم، همزماني حركات و تغيير جهت استفاده مي شود.

سطح مطلوب اجراي حركت

استفاده مؤثر از چوبدست درپيچ موازي پايه و كمك به متصل كردن پيچها و كامل كردن پيچ.

هدف از تمرينات

حركت دادن درست چوبدستها و تماس آنها با برف جهت ايجاد ريتم و متمايل ساختن بدن به جلو / داخل پيچ بعدي به همگام آغاز پيچ 

تمرينات

1 – تمرينات درجا : موضوع را توضيح و نشان دهيد كه چوبدست را در چه نقطه اي در برف بايد فرو كرد.
2 – در حال شوس كج : چوبدست بزنيد
3 – در حال شوس كج : آماده شويد كه در موقع حركت به بالا چوبدست بزنيد. چوبدست بزنيد و حركت به بالا بكنيد.
4 – در پيچ از چوبدست استفاده كنيد. حركت زدن چوبدست سرآغاز براي شروع پيچ بعدي است. پيچهاي پشت سرهم بزنيد و از هر پيچ به پيچ ديگر از چوبدست استفاده كنيد. 

 اشكالات متداول

- حركات هماهنگ نيستند.
- چوبدست در نقطه درست زده نمي شود.
- شاگرد چوبدستها را بيش از حد سفت مي گيرد. اين كار بدن را سفت و خشك مي كند. 

رفع اشكالات

- روي زمين كم شيب و با سرعت كم اسكي كنيد و شاگرد پشت سر شما اسكي كند.
- تمرينات درجا : شوس كج كنيد و چوبدست بزنيد. با صدا ( مانند گفتن هوپ) به شاگرد ريتم بدهيد.
- اسكي بدن چوبدست: مدتي شاگرد بدون چوبدست اسكي بكند و وقتي كه احساس راحتي و تعادل بهتري كرد، تمرينات زدن چوبدست را از سر بگيرد. 

لغات مورد استفاده

چوبدست زدن
Pole plant